Mena

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY e-shop wearme.sk
1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán medzi predávajúcim a kupujúcim.
Prevádzkovateľ a predávajúci:
Mgr.Zuzana Stašáková - CREATIVE FAMILY
Pod Kopánky 196/38 , 91105 Zamarovce
IČO: 46 484 949
Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
Nákup v elektronickom obchode wearme.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu,
že sa budú riadiť týmito obchodnými podmienkami. Zaslaním objednávky na tovar
dáva zákazník súhlas s týmito obchodnými podmienkami.
Predmetom predaja sú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke elektronického obchodu wearme.sk.
Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu wearme.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom
vlastných výrobkov.Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých materiálov a farebných kombináciíí uvedených výrobkov.
Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená do 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí jeho objednávky.
2. OBJEDNÁVKA TOVARU
Tovar si môže objednať:
a) vyplnením objednávky v elektronickom obchode
b) emailom na adrese: wearme@wearme.sk
Po odoslaní objednávky dostane kupujúci e-mail s informáciou o zaevidovaní objednávky do systému.
Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci berie na vedomie,
že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného
zákonníka,pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky.
Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci počas pracovných dní do 24 hodín e-mailom alebo telefonicky a zároveň oznámi
kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Potvrdením objednávky predávajúci akceptuje návrh kupujúceho
na uzatvorenie kúpnej zmluvy.Predávajúci sa zaväzuje dodať správny, kupujúcim objednaný druh a množstvo tovaru
a to v dohodnutej cene.Náš pracovník môže kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne telefonicky, e-mailom za účelom
overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje
pravdivosť a správnosť údajov. Ďalšie informácie o objednávaní tovaru nájdete v sekcii AKO NAKUPOVAŤ.
3. PRÁVA A POVINNOSTI PREDAVAJÚCEHO
Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve,
kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.
Odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné
na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi
(návody v slovenskom jazyku, záručný list, daňový doklad,ošetrovacie symboly a pod.).
Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
4. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO
Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar.
Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote, splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru.
Potvrdiť na faktúre prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami
po potvrdení objednávky predávajúcim.
5. PLATOBNÉ PODMIENKY
Vzhľadom na zlé skúsenosti akceptujeme len dva spôsoby platby za tovar :
a) platba v hotovosti pri osobnom odbere
b) platbu vopred prevodom na náš účet pri zasielkovom predaji
Po zaslaní objednávky obdrží od nás kupujúci
informatívny e-mail so sumárom objednaných položiek , s výslednou cenou a údajmi potrebných k prevodu na účet.
Ak kupujúci, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 7 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci
ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi
kupujúcim a predávajúcim.V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný
bude objednaný tovar a cena za doručenie tovaru.Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne
pre nákup v elektronickom obchode wearme.sk.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny
právnych predpisov, zmeny kurzu EUR a zmeny cien od dodávateľov materiáílov používaných pri výrobe produktov.
Pri predaji bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá
kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v elektronickom obchode v čase objednania tovaru.
Predávajúci - CREATIVE FAMILY nie je platcom DPH., Ceny za tovar na stránke www.wearme.sk konečné ceny.
7. VRÁTENIE TOVARU
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky kupujúceho v prípade, keď nevie zabezpečiť objednaný tovar.
Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho. V prípade platby vopred mu vráti zaplatenú sumu
za objednaný tovar v plnej výške , najneskôr do 14 pracovných dní na bankový účet kupujúceho, alebo ich vyplatí
v hotovosti na prevadzkárni.Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim
napr. chybne alebo neúplne uvedené kontaktné údaje.V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa
pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť
bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru . pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list
o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom
internetu vyzdvihol osobne priamo u predávajúceho.
Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je potrebné dodržať nižšie uvedené podmienky:
a) písomne kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky,
dátumu nákupu a číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
b) ak bol tovar dodaný a kupujúci ho prevzal, je nevyhnutné ho zaslať späť na adresu predávajúceho za nasledujúcich podmienok:
tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
tovar nesmie byť použitý
tovar musí byť nepoškodený,
tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu (ak boli súčasťou dodávky), dokladu o kúpe atd.
tovar je potrebné posielať doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie
počas prepravy , doporučene neznamená na dobierku
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom
na účet kupujúceho a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
V prípade, že kupujúci odstúpi od potvrdenej objednávky a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený
alebo neúplný, bude z kúpnej sumy odpočítanýn storno poplatok vo výške 15 % sumy z celkovej objednávky.
Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade,
ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný.
V prípade nevyzdvihnutia zásielky si CREATIVE FAMILY vyhradzuje právo vyúčtovať kupújucému obojsmerné prepravné náklady
na zásielku v plnej výške podľa cenníka doručovateľskej služby (Slovenská pošta, Česká pošta)
Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou prípadne udaním
nesprávnej adresy kupujúceho.Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie zásielky zavinené
kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby.
8. ZÁRUKY, REKLAMÁCIE
Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode wearme.sk je 24 mesiacov. Ak to druh tovaru vyžaduje,
dostane kupujúci pri nákupe tovaru potvrdený záručný list spolu s kontaktnými údajmi na záručný a pozáručný servis v SR.
Záručná doba začína plynúť odo dňa prevazatia tovaru kupujúcim.
Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie výrobku
alebo obalu výrobku, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu.
Výhradu k tovaru uvedie kupujúci buď na preberací list, alebo vyhotoví s prepravcom škodový zápis.
Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený.
Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná
zľava alebo dodaný nový výrobok.Každá reklamácia bude posudzovaná osobitne.
Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite
po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia
výrobku už nie je možné uznať. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci ,alebo jej častí spôsobené používaním.
Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú
žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady.Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu,
na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom,
pokiaľ možno v originálnom obale.Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená,
predávajúci bude kupujúcemu účtovať prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.
Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch,
že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach
alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.
Miestom na dopravenie reklamovaného tovaru je prevádzka predávajúceho
9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.
Poskytnutie údajov je z vašej strany dobrovoľné. Vaše osobné dáta považujeme za prísne dôverné, sú uložené v našej databáze.
Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho
a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.
Súhlas zanikne v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom.
10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny
v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho.

Sledujte nás na:

Novinky e-mailom

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga