VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Tieto obchodné podmienky upravujú predaj a kúpu tovaru medzi Kupujúcim a Predávajúcim, pričom Predávajúcim je e-shop Wearme, a Kupujúcim je právnická alebo fyzická osoba, ktorá na objednanie tovaru využila elektronický internetový obchodný systém prevádzkovaný Predávajúcim na adresewww.wearme.sk Akékoľvek odchýlky od obchodných podmienok majú platnosť len vtedy, ak sú v uzatvorenej kúpnej zmluve výslovne uvedené a sú odsúhlasené obidvoma stranami.

OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE ZMLUVY

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.wearme.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácii objednávky. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany Kupujúceho a jej prijatím na strane Predávajúceho.

POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

 • Dodať Kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
 • dodať Kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

 • Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov
 • zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si Kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), Predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

CENA TOVARU

Ceny v internetovom obchode na stránke www.wearme.sk sú platné v čase objednávania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od dodávateľov materiálu. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné. Ku každej zásielke je pripojená faktúra, ktorá je dokladom o predaji. Faktúra môže byť zaslaná Kupujúcemu e-mailom. Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Po odoslaní objednávky Vám potvrdíme prijatie objednávky e-mailom. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy.

STORNO OBJEDNÁVKY

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 4 hodín od jej odoslania. (Po 4 hodinovej dobe Predávajúci začne objednávku vybavovať). Zrušenie objednávky je potrebné zaslať na e- mail: wearme@wearme.sk.Potvrdenie o zrušení objednávky bude zaslané obratom.

PLATBA ZA TOVAR

Kupujúci môže za objednaný tovar zaplatiť jednou z možností:

 • platba vopred prevodným príkazom na účet Predávajúceho
 • v hotovosti pri preberaní zásielky (iba pri dobierke v rámci SR)

DODACIE LEHOTY

Dodávky objednaného tovaru budú podľa prevádzkových možností Predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Priemerná doba odoslania tovaru Kupujúcemu sa pohybuje v rozmedzí 2 až 5 pracovných dní (pokiaľ je tovar skladom)odo dňa pripísania ceny tovaru na účet Predávajúceho. Pri zaslaní tovaru v rámci Slovenskej republiky Slovenskou poštou ako poistený balík 1. triedy je dodacia lehota 2 pracovné dni, pri dodaní pomocou kuriéra DHL je to 1 pracovný deň.

POŠTOVNÉ A BALNÉ

Predávajúci si vyhradzuje právo účtovať k cene tovaru nasledovné poplatky za poštovné a balné:

 • dodanie v rámci SR Sovenská pošta – 3.99€
 • dodanie v rámci SR DHL – 4,99€
 • dodanie do ČR – 10,00€, na dobierku neposielame
 • dodanie do ostatných krajín Európy – 19,00€
 • dodanie do ostatných krajín sveta – 25,00€

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci má právo pri zásielkovom predaji na vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 30 pracovných dní od prevzatia tovaru. Kupujúci je pri vrátení tovaru povinný tovar zaslať na vlastné náklady neporušený, nepoškodený a kompletný spolu s dokladom o kúpe. Cena za tovar bude Kupujúcemu vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.

VRÁTENIE TOVARU

Tovar zakúpený v prostredníctvom E shopu na www.wearme.sk je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 30 dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti. Odporúčame tovar vrátiť v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí Kupujúci. Tovar vrátený dobierkou nebude prijatý. Cena za tovar (pre Českú republiku – kupujúcemu bude vrátená kúpna cena tovaru a najnižšia hodnota poštovného, za ktoré možno tovar ku kupujúcemu prepraviť) bude Kujúcemu vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru. V prípade, že tovar vykazuje známky používania, bude vrátená suma znížená primerane k opotrebeniu tovaru.

REKLAMÁCIE

Kupujúci je povinný pred prevzatím zásielky na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.

V prípade reklamácie zašle Kupujúci reklamovaný tovar po predchádzajúcej písomnej alebo telefonickej dohode s predajcom na dohodnutú adresu. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje Kupujúceho – spiatočná adresa, telefónne číslo, e-mail. Tovar je potrebné zaslať buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škody spôsobené vnútornými udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytovaná záruka.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od Kupujúceho k Predávajúcemu hradí Kupujúci. Poštovné a iné poplatky sa nevracajú.

Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí Predávajúci.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že zákazník nie je spokoný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice, tel.: 055/729 07 05, e-mail:nr@soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.